empty
home   /   zelfdeclaratie

Zelfverklaring voor ISCC certificaat

Eigen Verklaring ten aanzien van gebruikte spijs- / slaoliën en vetten (UCO) voor de productie van biobrandstoffen overeenkomstig EU-Richtlijn 2009/28/EC1 onder ISCC EU


Door deze Eigen Verklaring te ondertekenen verklaart ondergetekende dat aan de navolgende voorwaarden is voldaan: De levering bestaat geheel uit gebruikte spijs- / slaolie2 (UCO) en is niet vermengd met nieuwe olie.

De spijs- / slaolie is geheel van plantaardige oorsprong
De spijs- / slaolie is geheel / gedeeltelijk van dierlijke oorsprong (bijv. varkensvet, boter, talk).

Documentatie van de geleverde hoeveelheden is beschikbaar.
De van toepassing zijnde nationale wetgeving inzake afvalpreventie en -beheer (bijv. transport, toezicht etc.) wordt nageleefd. Opmerking: Door deze Eigen Verklaring te ondertekenen verklaart ondergetekende dat toezichthouders van certificerende instanties (mogelijk vergezeld van inspecteurs van nationale organen met als doel het evalueren van de taakuitvoering door de certificerende instantie) en medewerkers van certificatieprogramma’s kunnen onderzoeken of er is voldaan aan de vereisten zoals uiteengezet in deze Eigen Verklaring.

1 Alleen biomassa gedefinieerd als de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong uit de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en de aquacultuur, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval (Richtlijn 2009/28/EC).

2 Let er a.u.b. op dat dierlijk vet in verschillende lidstaten niet als biomassa wordt beschouwd. Biobrandstoffen geproduceerd uit basismateriaal van dierlijke oorsprong komen dus mogelijk niet in aanmerking om in mindering te worden gebracht op de biobrandstofquota in de betreffende lidstaten.

3 Plantaardige olie die is gebruikt voor het bakken of frituren van vlees en zodoende besmet kan zijn met dierlijke stoffen wordt niet beschouwd als zijnde van dierlijke oorsprong.