Reclycing specialist van frituurvetten en olien
home   /   beleidsverklaring

Beleidsverklaring Beneluxvet B.V.

Beneluxvet B.V. ziet het als haar missie een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang van duurzaamheid door hergebruik van vet- en oliemateriaal te stimuleren en te faciliteren op een zodanige wijze dat daarmee het zakelijk belang van continuïteit van de onderneming is gediend door winst en werkgelegenheid van haar medewerkers te blijven genereren.

De directie van Beneluxvet B.V. zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid haar inspanningen richten op het verkrijgen en in stand houden van een kwalitatief goede organisatie, om zeker te stellen dat met alle belanghebbenden (stakeholders) gemaakte afspraken en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zullen worden nagekomen. Met betrekking tot haar producten zal daarbij gewerkt worden aan de voor de respectievelijke producten te stellen voorwaarden en kwaliteitseisen. Dit om de continuïteit van Beneluxvet B.V. te borgen.

Beneluxvet B.V. zal in al haar geledingen continu gedegen en vernieuwend optreden om zo:
 • te blijven voldoen aan externe kwaliteitseisen en toepasselijke wet- en regelgeving;
 • te blijven voldoen aan eisen van onze belanghebbenden (stakeholders);
 • de klanttevredenheid te blijven verbeteren;
 • haar goede naam te behouden.
De directie van Beneluxvet B.V. zal het beleid in alle facetten van de onderneming mede richten op de kwaliteit van het geleverde product en veilige werkomstandigheden voor de medewerkers en daarbij een zodanige werkwijze hanteren en gedrag stimuleren, dat het product aan de stellen eisen voldoet en persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid van de medewerkers wordt voorkomen. Uitgangspunten van het beleid zijn:
 • het is passend voor het doel en de context van de organisatie;
 • het ondersteunt de strategische richting van het bedrijf;
 • het blijven voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van product, bedrijfsproces en arbeidsomstandigheden;
 • continue verbetering na te streven van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Beneluxvet B.V. zal alle benodigde middelen gebruiken of ter beschikking stellen om dit beleid te handhaven:
 1. Vastgelegde activiteiten zullen worden uitgevoerd volgens de procesbeschrijvingen in het kwaliteitssysteem welke regelmatig zal worden bijgewerkt en waaruit afgeleid regelmatig audits zullen plaatsvinden op die activiteiten. Daarnaast zullen die activiteiten getoetst worden aan de geldende regels op gebied van ARBO, milieu en alle andere eisen die geldend zijn.
 2. Om dit beleid te ondersteunen zal er een duidelijke begroting met daarin de toegewezen budgetten beschikbaar zijn zodat steeds een optimale inzet van mensen en middelen gewaarborgd is.
 3. Beneluxvet B.V. zal continue in gesprek blijven met al haar stakeholders:
 4. Analyseren en evalueren gesignaleerde risico’s op gebied van klantentevredenheid, arbeidsomstandigheden en milieu.
 5. Relevante nieuwe en toekomstige ontwikkelingen beoordelen.
 6. Onderzoeken van nieuwe methoden en technieken

Van iedere medewerker wordt in het kader van zijn/haar functie, verantwoordelijkheden, rechten en plichten, alsmede algemeen geaccepteerde gebruiken verwacht dat men activiteiten volgens het kwaliteitssysteem uitvoert en dat men een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van het beleid Beneluxvet B.V. 

Dronten, september 2022

Directie